سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور PDF چاپ نامه الکترونیک


حضور شرکت تعاونی بوقلمون پر سفید گرمسار در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور که در تاریخ 4 لغایت 7 آبان 1393 دایر گردید
.